គណនីសន្សំទូទៅ
លក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការបើកគណនី

សេវានេះសម្រាប់ផ្តល់ជូនដល់ជនគ្រប់រូបដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ។

ចំពោះជនជាតិខ្មែរ អតិថិជនត្រូវមានឯកសារមួយ ក្នុងចំណោមឯកសារខាងក្រោម៖

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ
  • លិខិតឆ្លងដែនដែលនៅមានសុពលភាព ឬ ឯកសារផ្សេងៗដែលមានតម្លៃស្មើ

ចំពោះជនជាតិបរទេស អតិថិជនត្រូវមាន៖

  • លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាពយ៉ាងតិច ០៦ខែ
  • មានអាសយដ្ឋានពិតប្រាកដដែលអាចទាក់ទងបាននៅកម្ពុជា ដោយមានបញ្ជាក់ទីលំនៅចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
  • លេខទូរស័ព្ទ ទូរសារដែលអាចទាក់ទងបាន

ឯកសារពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស សាលារៀន ឬ ស្ថាប័នរដ្ឋ ។

ប្រតិបត្តិការ/រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ប្រាក់បាត
ប្រាក់សន្សំដំបូង ២០,០០០ ២០០
សមតុល្យប្រាក់សន្សំ ២០,០០០ ២០០
មូលធនកម្មការប្រាក់ ប្រចាំខែ
ការផ្តល់ជូនសៀវភៅបញ្ញើសន្សំ មិនគិតប្រាក់
ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ គ្រប់សាខា
ពន្ធកាត់ទុកលើចំណូលការប្រាក់ ជនជាតិខ្មែរ ៤% និងបរទេស១៤%
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឬស្ថាប័នរដ្ឋ ០%

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ

ប្រាក់រៀលរូបវន្តបុគ្គល< ២០០លាន១%
២០០លាន - ៤០០លាន២.៥០%
> ៤០០លាន៣%
នីតិបុគ្គល ស្ថាប័នមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ០.៥០%
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ០.៥០%
ប្រាក់ដុល្លាររូបវន្តបុគ្គល< ៥០,០០០១%
៥០,០០០​ - ១០០,០០០២.៥០%
> ១០០,០០០៣%
នីតិបុគ្គល ស្ថាប័នមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ០.៥០%
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ០.៥០%