មហានគរ ម៉ូបាល


របៀបនៃការចុះឈ្មោះ មហានគរ ម៉ូបាល

 • ទាញយកកម្មវិធី MOHANOKOR Mobile ពី App Store និង Play store
 • អតិថិជន ត្រូវមានគណនីបញ្ញើសន្សំជាមួយមហានគរ
 • ជ្រើសរើស ភាសា រួចចុចប៊ូតុង ដំណើរការជាមួយគណនីមហានគរ​ (Activate With MOHANOKOR Account)
 • យល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់
 • បញ្ចូលលេខគណនីបញ្ញើសន្សំរបស់លោកអ្នក
 • បញ្ចូលលេខសម្ងាត់(OTP)ដែលបញ្ជូនសារទៅទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក
 • មហានគរម៉ូបាល ទទួលបានជោគជ័យប្រតិបត្តិការ ។

អត្ថប្រយោជន៍

 • ផ្តល់ភាពងាយស្រួល រហ័សទាន់ចិត្ត និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់
 • កាត់បន្ថយការចំណាយ និងសន្សំពេលវេលា ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរ
 • កាត់បន្ថយហានិភ័យទាក់ទងនឹងការដាក់សាច់ប្រាក់តាមខ្លូនសម្រាប់ធ្វើការទូទាត់ រួមទាំងការរាប់លុយលើស ខ្វះនិងលុយក្លែងក្លាយកាត់បន្ថយការ រីករាលដាលនៃជម្ងឺ Covid 19 ជាដើម ។

សេវាមហានគរ ម៉ូបាលមានមុខងារដូចជា

 • ពិនិត្យមើល គណនីមហានគរ
 • ផ្ទេរប្រាក់រវាង គណនីមហានគរទៅ គណនីមហានគរ
 • បញ្ញូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទ
 • បង្កើតគណនីមហានគរថ្មី
 • ទូទាត់វិក្កយបត្រ
 • ស្វែងរកទីតាំង ATM និងសាខាមហានគរ
 • ទូទាត់ QR
 • ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារក្នុងស្រុកតាមរយ:បាគង
 • ដកប្រាក់ តាមលេខកូដ
 • សេវាផ្សេងៗ ។