មុខដំណែង ទីកន្លែងការងារ ថ្ងៃផុតកំណត់ ទាញយក
មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ផាត់ទាត់មូលប្បទានបត្រ ថ្មី ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-ធ្នូ-២០២២ ទាញយក
ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងវិភាគ ថ្មី ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-ធ្នូ-២០២២ ទាញយក
មន្រ្តីគាំទ្រប្រព័ន្ធស្នូលធនាគារ ថ្មី ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-ធ្នូ-២០២២ ទាញយក
ប្រធានមន្រ្តីឥណទាន ថ្មី បណ្តាសាខា ១៥-ធ្នូ-២០២២ ទាញយក
មន្រ្តីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ថ្មី ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-ធ្នូ-២០២២ ទាញយក
ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល ថ្មី ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-ធ្នូ-២០២២ ទាញយក
មន្ត្រីគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ថ្មី ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-ធ្នូ-២០២២ ទាញយក
មន្រ្តីឥណទានជាន់ខ្ពស់ ថ្មី បណ្តាសាខា ១៥-ធ្នូ-២០២២ ទាញយក
ប្រធានមន្រ្ដីគាំទ្រសាខា ថ្មី បណ្តាសាខា ១៥-ធ្នូ-២០២២ ទាញយក
មន្ត្រីអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ ថ្មី ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-ធ្នូ-២០២២ ទាញយក
មន្រ្តីវិភាគឥណទាន ថ្មី ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-ធ្នូ-២០២២ ទាញយក
នាយកសាខា  បណ្តាសាខា ១៥-ធ្នូ-២០២២ ទាញយក