មុខដំណែង ទីកន្លែងការងារ ថ្ងៃផុតកំណត់ ទាញយក
អ្នក សំអាត ថ្មី តាមបណ្តាសាខា ៣១-កក្កដា-២០២២ ទាញយក
ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដៃ ថ្មី ការិយាល័យកណ្តាល ៣១-កក្កដា-២០២២ ទាញយក
មន្ត្រីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង  ថ្មី ការិយាល័យកណ្តាល ៣១-កក្កដា-២០២២ ទាញយក
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង  ថ្មី ការិយាល័យកណ្តាល ៣១-កក្កដា-២០២២ ទាញយក
មន្ត្រីប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន  ការិយាល័យកណ្តាល ៣១-កក្កដា-២០២២ ទាញយក
ប្រធានផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្កលិក  ការិយាល័យកណ្តាល ៣១-កក្កដា-២០២២ ទាញយក
ប្រធានផ្នែកអត្ថប្រយោជន៍ និងទូទាត់សំណង  ការិយាល័យកណ្តាល ៣១-កក្កដា-២០២២ ទាញយក
ប្រធានផ្នែកត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថ  ការិយាល័យកណ្តាល ៣១-កក្កដា-២០២២ ទាញយក
មន្ត្រីប្រឆាំងការសម្អាត់ប្រាក់  ការិយាល័យកណ្តាល ៣១-កក្កដា-២០២២ ទាញយក
មន្ត្រីអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ  ការិយាល័យកណ្តាល ៣១-កក្កដា-២០២២ ទាញយក
មន្រ្តីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ  ការិយាល័យកណ្តាល ៣០-មិថុនា-២០២២ ទាញយក
មន្រ្តីគាំទ្រប្រព័ន្ធស្នូលធនាគារ  ការិយាល័យកណ្តាល ៣០-មិថុនា-២០២២ ទាញយក
ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងវិភាគទិន្នន័យ  ការិយាល័យ ៣០-មិថុនា-២០២២ ទាញយក