មុខដំណែង ទីកន្លែងការងារ ថ្ងៃផុតកំណត់ ទាញយក
មន្រ្តីពង្រឹងសាខា   ការិយាល័យកណ្តាល ៣០-កញ្ញា-២០២១ ទាញយក
មន្រ្តីទីផ្សារ  ការិយាល័យកណ្តាល ៣០-កញ្ញា-២០២១ ទាញយក
មន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី   ការិយាល័យកណ្តាល ៣០-កញ្ញា-២០២១ ទាញយក
ប្រធានមន្រ្ដីគាំទ្រសាខា   តាមសាខា ៣១-សីហា-២០២១ ផុតកំណត់
នាយកសាខា  តាមសាខា ៣១-សីហា-២០២១ ផុតកំណត់
ប្រធានហេរញ្ញិក  តាមសាខា ២៩-សីហា-២០២១ ផុតកំណត់
ហេរញ្ញិក  តាមសាខា ៣១-សីហា-២០២១ ផុតកំណត់