មុខដំណែង ទីកន្លែងការងារ ថ្ងៃផុតកំណត់ ទាញយក
ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងវិភាគទិន្នន័យ ថ្មី ការិយាល័យកណ្តាល ១១-កុម្ភៈ-២០២២ ទាញយក
មន្ត្រីឥណទានជាន់ខ្ពស់ ថ្មី តាមសាខា ១៨-កុម្ភៈ-២០២២ ទាញយក
មន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី ថ្មី ការិយាល័យកណ្តាល ១៨-កុម្ភៈ-២០២២ ទាញយក
មន្រ្តីស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៌ ថ្មី ការិយាល័យកណ្តាល ១៨-កុម្ភៈ-២០២២ ទាញយក
មន្ត្រីឥណទាន  តាមសាខា ១១-កុម្ភៈ-២០២២ ទាញយក
ប្រធានមន្រ្តីឥណទាន  តាមសាខា ១១-កុម្ភៈ-២០២២ ទាញយក
នាយកសាខា  តាមសាខា ១១-កុម្ភៈ-២០២២ ទាញយក
មន្រ្តីប្រតិប​ត្តិការ  ការិយាល័យកណ្តាល ៣១-មករា-២០២២ ទាញយក
មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ប្រតិបត្តិការ  ការិយាល័យកណ្តាល ៣១-មករា-២០២២ ទាញយក