គណនីសន្សំថ្ងៃអនាគត


អត្ថប្រយោជន៍គណនីសន្សំថ្ងៃអនាគត ជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក

 • ងាយស្រួលដកការប្រាក់ជាប្រចាំខែ
 • ទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ដ៏គួរជាទីពេញចិត្ត
 • រក្សាសាច់ប្រាក់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
 • ឱកាសចាត់ចែងសាច់ប្រាក់សន្សំទៅតាមលំហូរ នៃប្រាក់ចំណូល

លក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការបើកគណនី

សេវានេះសម្រាប់ផ្តល់ជូនដល់ជនគ្រប់រូបដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ។

ចំពោះជនជាតិខ្មែរ អតិថិជនត្រូវមានឯកសារមួយ ក្នុងចំណោម

 • ឯកសារខាងក្រោម៖
  • - អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
  • - លិខិតឆ្លងដែន ដែលនៅមានសុពលភាពឬ ឯកសារផ្សេងៗ ដែលមានតម្លៃស្មើ
 • ចំពោះជនជាតិបរទេស អតិថិជនត្រូវមាន៖
  • - លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាពយ៉ាងតិច ០៦ខែ
  • - មានអាសយដ្ឋានពិតប្រាកដដែលអាចទាក់ទងបាននៅកម្ពុជាដោយមានបញ្ជាក់ទីលំនៅចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
  • - លេខទូរស័ព្ទ ទូរសារដែលអាចទាក់ទងបាន
 • ឯកសារពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស សាលារៀន ឬ ស្ថាប័នរដ្ឋ ។
ប្រតិបត្តិការ/រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ប្រាក់បាត
ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា ១០០,០០០ ២៥ ១,០០០
ការផ្តល់ជូនសៀវភៅបញ្ញើសន្សំ មិនគិតថ្លៃ
ការផ្តល់ជូនរបាយការណ៍ មិនគិតថ្លៃ
ពន្ធកាត់ទុកលើចំណូលការប្រាក់ និវាសនជន ៦% និងអនិវាសនជន ១៤%
ដកមុនកាលកំណត់ ផ្តល់ជូនតាមអត្រាការប្រាក់សន្សំទូទៅ

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ

រយៈពេលដកការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែដកការប្រាក់ពេលបញ្ចប់កាលបរិច្ឆេទ
ប្រាក់រៀលប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀលប្រាក់ដុល្លារ
០១ ខែN/AN/A៣.៥០%៣.០០%
០៣ ខែ៤.០០%៣.៥០%៤.៥០%៤.០០%
០៦ ខែ៥.៥០%៥.០០%៦.០០%៥.៥០%
០៩ ខែ៦.២៥%៥.៧៥%៦.៥០%៦.០០%
១២ ខែ៧.០០%៦.៧៥%៧.៥០%៧.២៥%
១៨ ខែ៧.៥០%៧.០០%៧.៧៥%៧.៥០%
២៤ ខែ៧.៧៥%៧.៥០%៨.០០%៧.៧៥%
៣៦ ខែ៨.០០%៧.៧៥%៨.២៥%៨.០០%
៤៨ ខែ៨.២៥%៧.៧៥%៨.៧៥%៨.០០%
៦០ ខែ៨.៥០%៧.៧៥%៩.២៥%៨.០០%