គណនីសន្សំថ្ងៃអនាគតអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ ៩.២៥% ក្នុង១ឆ្នាំប្រតិបត្តិការ/រូបិយបណ្ណ ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ប្រាក់បាត
ប្រាក់សន្សំប្រចាំខែ ២០០,០០០ ៥០ ២,០០០
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ សូមមើលតារាងខាងក្រោម
ការផ្តល់ជូនសៀវភៅបញ្ញើសន្សំ មិនគិតថ្លៃ
ការផ្តល់ជូនរបាយការណ៍ មិនគិតថ្លៃ
ពន្ធកាត់ទុកលើចំណូលការប្រាក់ ជនជាតិខ្មែរ ៦% និងបរទេស ១៤%
ដកមុនកាលកំណត់ ផ្តល់ជូនតាមអត្រាការប្រាក់សន្សំទូទៅ

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
រយៈពេល ដកការប្រាក់ ជារៀងរាល់ខែ ដកការប្រាក់ ពេលបញ្ចប់កាលបរិច្ឆេទ
០១ ខែ ៣.៧៥% ៣.៧៥%
០៣ ខែ ៤.២៥% ៤.៥០%
០៦ ខែ ៥.២៥% ៥.៥០%
០៩ ខែ ៦.៥០% ៧.០០%
១២ ខែ ៧.០០% ៧.៥០%
១៨ ខែ ៧.២៥% ៧.៧៥%
២៤ ខែ ៧.៧៥% ៨.០០%
៣៦ ខែ ៨.២៥% ៨.៥០%
៤៨ ខែ ៨.៧៥% ៩.០០%
៦០ ខែ ៩.០០% ៩.២៥%

អត្ថប្រយោជន៍គណនីសន្សំថ្ងៃអនាគត ជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក


  • ងាយស្រួលដកការប្រាក់ជាប្រចាំខែ
  • រក្សាសាច់ប្រាក់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
  • ទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ដ៏គួរជាទីពេញចិត្ត
  • ឱកាសចាត់ចែងសាច់ប្រាក់សន្សំទៅតាមលំហូរ នៃប្រាក់ចំណូល

របៀបបើកគណនីសន្សំថ្ងៃអនាគត


  • លោក លោកស្រី អាចអញ្ជើញមកការិយាល័យ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់មកនូវឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ, លិខិតឆ្លងដែន, ...