បណ្ណអេធីអឹម មហានគរបណ្ណអេធីអឹម មហានគរ ជាប្រភេទបណ្ណប្លាស្ទិកអេឡិចត្រូនិច ដែលមានឈីប និងខ្សែសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ ដែលមានទ្រង់ទ្រាយជាលក្ខណៈសោភណ្ឌតូចច្រឡឹងស្រស់ស្អាត ងាយស្រួលក្នុងការដាក់តាមខ្លួន និងផ្តល់ជូនលោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ ។


បណ្ណអេធីអឹម មហានគរ គឺជាបណ្ណចេញដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ជូនដល់អតិថិជនដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការតាមម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ មហានគរ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (MOHANOKOR ATM) ទូទាំងខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទៅតាមតម្រូវការ ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ប្រកបដោយភាពកាន់តែងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ។

បណ្ណអេធីអឹម មហានគរ

 • ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ដោយលោកអ្នក មិនចាំបាច់យកសាច់ប្រាក់ច្រើនតាមខ្លូន
 • អាចដកប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ (រវាងគណនីម្ចាស់តែមួយ ឬម្ចាស់ផ្សេងគ្នា) និងទូទាត់ផ្សេងៗ បានតាមតម្រូវការ និងឆាប់រហ័ស ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍
 • ងាយស្រួលក្នុងការចាត់ចែងសាច់ប្រាក់ក្នុងការចំណាយផ្សេងៗ
 • មានសុវត្ថិភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់
 • ចំណេញពេលវេលា

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • អតិថិជនត្រូវមានគណនីមួយ គណនីសន្សំទូទៅ ជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក
 • ជានីតិជន ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ
 • មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រជាជន លិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារអត្តសញ្ញាណផ្សេងៗដែលមានសុពលភាព

កម្រៃសេវា

បរិយាយ តម្លៃសេវា បណ្ណអេធីអឹម
តម្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំលើការប្រើបណ្ណអេធីអឹម USD6         
KHR24.000
កាលបរិច្ឆេទកាត់ថ្លៃសេវា បើកដំណើរការបណ្ណដំបូង
ការចេញបណ្ណលើកដំបូង មិនគិតថ្លៃសេវា
ការចេញបណ្ណថ្មី USD5 ឬ KHR20.000
សម្រាប់ប្រតិបត្តិការតាមម៉ាស៊ីន ជាមួយបណ្ណអេធីអឹម
ដកប្រាក់សាខាតែមួយ ឬខុសសាខា មិនគិតថ្លៃសេវា
ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី ទៅ សាច់ប្រាក់ មិនគិតថ្លៃសេវា
ពិនិត្យសមតុល្យ មិនគិតថ្លៃសេវា
ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍គណនី មិនគិតថ្លៃសេវា
ប្ដូរលេខសម្ងាត់ មិនគិតថ្លៃសេវា

ទំហំប្រតិបត្តិការ

ប្រតិបត្តិការជាមួយម៉ាស៊ីនអេធីអឹម
រូបិយប័ណ្ណ រៀល (KHR) ដុល្លារ(USD)
ដកប្រាក់ប្រើកាត ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុង មួយថ្ងៃ USD1.000        
KHR4.000.000
ចំនួនប្រតិបត្តិការក្នុង មួយថ្ងៃ 05ដង
ចំនួនសន្លឹកប្រាក់ក្នុងមួយដង 50សន្លឹក
i-Cash ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុង មួយថ្ងៃ USD1.000        
KHR4.000.000
ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុង មួយប្រតិបត្តិការ USD250          
KHR1.000.000
ចំនួនប្រតិបត្តិការក្នុង មួយថ្ងៃ 05ដង
ចំនួនសន្លឹកប្រាក់ក្នុងមួយដង 50សន្លឹក
Cash by Account ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុង មួយថ្ងៃ USD1.000        
KHR4.000.000
ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុង មួយប្រតិបត្តិការ USD250           
KHR1.000.000
ចំនួនប្រតិបត្តិការក្នុង មួយថ្ងៃ 05ដង
ចំនួនសន្លឹកប្រាក់ក្នុងមួយដង 50សន្លឹក
ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី ទៅ គណនី USD1.000        
KHR4.000.000
ចំនួនប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃ 05ដង

លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព សម្រាប់ការប្រើប្រាស់បណ្ណ

 • ១.​ សូមកុំរក្សាលេខសម្ងាត់ និងបណ្ណអេធីអឹម របស់លោកអ្នកនៅជាមួយគ្នា ។ ជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក
 • ២. សូមរក្សាបណ្ណរបស់លោកអ្នក នៅទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព ។
 • ៣. សូមប្តូរលេខសម្ងាត់របស់លោកអ្នកនៅពេលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអេធីអឹម លើកដំបូង និងបំផ្លាញឯកសារដែលមានព័ត៌មានទាក់ទងលេខសម្ងាត់នេះចោល ។
 • ៤. សូមចងចាំលេខសម្ងាត់របស់លោកអ្នក ចៀសវាងការកត់ត្រាទុកក្នុងកាបូប ឬកន្លែងណាមួយ ។
 • ៥. សូមកុំផ្ញើលេខសម្ងាត់របស់លោកអ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉ែល ឬសារអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៅកាន់អ្នកដទៃ និងមិនគួរប្រើលេខសម្ងាត់នេះតែមួយដូចគ្នានឹងលេខសម្ងាត់របស់សេវាផ្សេងទៀត ។
 • ៦. ករណីមានការបាត់បង់ ឬខូចខាតបណ្ណ ឬក៏លេខសម្ងាត់ត្រូវគេដឹង សូមលោកអ្នកជូនដំណឹងភ្លាមមកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ។
 • ៧. សូមកុំឆ្លើយតបរាល់អ៊ីម៉ែល ទូរស័ព្ទ ឬសារអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗដែលព្យាយាមសួរអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ទាក់ទងនឹងលេខគណនី ឬលេខសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួន ។ល។
 • ៨. សូមរក្សាលេខសម្ងាត់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ មិនត្រូវប្រាប់អ្នកណាម្នាក់ឡើយ ទោះបីជាអ្នកនោះជាបុគ្គលិករបស់គ្រឹះស្ថានក៏ដោយ ។


**** ចំណាំ ៖

តម្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំលើការប្រើបណ្ណអេធីអឹមសម្រាប់ឆ្នាំដំបូង មិនត្រូវបានគិតថ្លៃសេវាឡើយ។

ករណីមានការបាត់បង់ ឬខូចខាតបណ្ណអេធីអឹម មហានគរ ឬប្រសិនបើលេខសម្ងាត់ត្រូវភាគីទីបីដឹង ម្ចាស់បណ្ណត្រូវធ្វើការជូនដំណឹងភ្លាមមកកាន់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ១៨០០ ២០ ៦៦៦៦ បម្រើការ២៤ម៉ោង ទន្ទឹមនឹងនោះអតិថិជនត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ទៅសាខាប្រតិបត្តិការ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ដែលនៅជិតលោកអ្នកផងដែរ ។