គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ ៩.២៥% ក្នុង១ឆ្នាំប្រតិបត្តិការ/រូបិយបណ្ណ ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ប្រាក់បាត
ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា ២០០,០០០ ៥០ ២,០០០
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ សូមមើលតារាងខាងក្រោម
ការផ្តល់ជូនវិញ្ញាបនបត្រ មិនគិតថ្លៃ
ការផ្តល់ជូនរបាយការណ៍ មិនគិតថ្លៃ
ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ គ្រប់សាខា
ពន្ធកាត់ទុកលើចំណូលការប្រាក់ ជនជាតិខ្មែរ ៦% និងបរទេស ១៤%
ដកមុនកាលកំណត់ ផ្តល់ជូនតាមអត្រាការប្រាក់សន្សំទូទៅ

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
រយៈពេល ដកការប្រាក់ ជារៀងរាល់ខែ ដកការប្រាក់ ពេលបញ្ចប់កាលបរិច្ឆេទ
០១ ខែ ៣.៧៥% ៣.៧៥%
០៣ ខែ ៤.២៥% ៤.៥០%
០៦ ខែ ៥.២៥% ៥.៥០%
០៩ ខែ ៦.៥០% ៧.០០%
១២ ខែ ៧.០០% ៧.៥០%
១៨ ខែ ៧.២៥% ៧.៧៥%
២៤ ខែ ៧.៧៥% ៨.០០%
៣៦ ខែ ៨.២៥% ៨.៥០%
៤៨ ខែ ៨.៧៥% ៩.០០%
៦០ ខែ ៩.០០% ៩.២៥%

អត្ថប្រយោជន៍គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក

  • រក្សាសាច់ប្រាក់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
  • ទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ដ៏គួរជាទីពេញចិត្ត
  • បង្កើនចំណូលសាច់ប្រាក់ដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ
  • កាន់តែផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងករណី លោកអ្នកត្រូវការឥណទានសម្រាប់រយៈពេលខ្លី

របៀបបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

  • លោក លោកស្រី អាចអញ្ជើញមកការិយាល័យ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់មកនូវឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ, លិខិតឆ្លងដែន, ...