លោក ឈឹម វិសុទ្ធ

នាយកនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន


  ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

 • វិស្វកម្មបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន
 • អភិបាលកិច្ចប្រព័ន្ធបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន

  បទពិសោធន៍

 • គ្រូបង្រៀនកុំព្យូទ័រ
 • ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិកុំព្យូទ័រ
 • មន្រ្តីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
 • មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី
 • សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី
 • មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសវនកម្មព័ត៌មានវិទ្យា
 • នាយកប្រតិបត្តិបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយ

  ការសិក្សា

 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
 • ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចព័ត៌មានវិទ្យា ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

  ការបណ្តុះបណ្តាល

 • អភិបាលកិច្ចព័ត៌មានវិទ្យា (IT Governance)
 • IT Audit and Control
 • Better Assurance and Risk Management
 • Oracle Database
 • VB.net, PHP, C#,…