លោក យង់ សេដ្ឋា

នាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម


  ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

 • គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
 • គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ
 • គ្រប់គ្រងឥណទាន
  បទពិសោធន៍

 • មន្រ្តីឥណទានជាន់ខ្ពស់
 • ប្រធានតំបន់
 • នាយកសាខា
 • ប្រធាន គ្រប់គ្រងផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌ្ឍន៍
 • ប្រធានភូមិភាគ
 • នាយកឥណទាន
 • នាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម

  ការសិក្សា

 • បេក្ខជនបណ្ឌិត គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ជំនាញគ្រប់គ្រង នៅ សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ

  ការបណ្តុះបណ្តាល

 • ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
 • ការគ្រប់គ្រង និងបង្ការបញ្ហាឥណទាន
 • ការថែរក្សាអតិថិជន
 • ច្បាប់កិច្ចសន្យាដីធ្លី
 • ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល