លោក លី សុវណ្ណ

នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ


  ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

 • ជំនាញគណនេយ្យករវិជ្ជាជីវៈ(ACCA/CPA)
 • ផ្នែកគ្រប់គ្រង
 • ផ្នែកគណនេយ្យ  បទពិសោធន៍

 • ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការ និងស្ថាប័ន ឯកជនមួយចំនួន
 • ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ
 • ជានាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

  ការសិក្សា

 • គណនេយ្យករវិជ្ជាជីវៈ(ACCA/CPA) នៅសាលា Cam-Ed
 • សញ្ញា បត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រង ពីសាកលវិទ្យាល័យចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យា
 • សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគណនេយ្យពីវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រង
 • សញ្ញាបត្រ គណនេយ្យ ពី International Correspondence School (ICS) ពីប្រទេសហ្វីលីពីន

  ការបណ្តុះបណ្តាល

 • ការរ៉ៃ អង្គាសមូលនិធិ ភាពដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
 • អ្នកហាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ
 • ការគ្រប់គ្រងប្រាក់ជំនួយ គោលការណ៍ប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ
 • ការគ្រប់គ្រង ហានិភ័យ និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
 • ការធ្វើផែនការ អាជីវកម្ម គណនេយ្យការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ
 • ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ