លោក យន់ យាន

នាយកប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៌


  ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

 • ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
 • អ្នកសម្របសម្រួល
 • ការអភិវឌ្ឍន៍បណ្តុះបណ្តាល
 • ការគ្រប់គ្រងគម្រោង
 • ការវិភាគរបាយការណ៍
 • ការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម
 • ការត្រឹះរិពិចារណា
 • ការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនកា
 • ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជនបទ
  បទពិសោធន៍

 • ប្រធានផ្នែកសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយសមាគមសហករណ៍កម្ពុជា
 • ការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសធុនតូច និងហិរញ្ញវត្ថុជនបទ ជាមួយអង្គការស្បៀងអាហារកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
 • ទីប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុ និងធានារ៉ាប់រង ជាមួយអង្គការបរិស្ថាននៃអង្គការ សហប្រជាជាតិ (ក្រៅម៉ោង)
 • ទីប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាមួយអង្គការស្បៀង និងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
 • ជាគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ វេស្ទើន
 • នាយកសាខា
 • ទីប្រឹក្សាសម្រាប់សមាគមសន្សំ និងឥណទាន
 • មន្រ្តីគម្រោងឥណទានជាមួយអង្គការមិត្តសំឡាញ់
 • គណនេយ្យករ និងជាមន្រ្តីឥណទាន

  ការសិក្សា

 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ
 • បរិញ្ញាបត្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ
 • មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

  ការបណ្តុះបណ្តាល

 • ប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រងនិយោជិត និងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
 • ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
 • ការគ្រប់គ្រងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
 • តួនាទីនៃការគ្រប់គ្រង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 • ផែនការអាជីវកម្មជាមួយ Microfin
 • ការគ្រប់គ្រងសហករណ៍ និងប្រតិបត្តិការឥណទានជនបទ
 • ការបណ្តុះបណ្តាលអន្តរជាតិសំរាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងមិនមែនធនធានមនុស្ស
 • គ្រូហ្វឹកហ្វឺន
 • ការផ្តល់សេវាកម្ម និងការយកចិត្តទុកដាក់អតិថិជន
 • ឧត្តមភាពក្នុងផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន
 • ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ
 • ការគ្រប់គ្រងឥណទាន
 • ការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុ
 • ច្បាប់ដីធ្លី និងកិច្ចសន្យា
 • ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន
 • ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
 • ជំនាញត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯង
 • ការកៀរគរប្រាក់សន្សំ
 • ការពង្រឹងនិរន្តរភាពមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន
 • ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
 • ដំណើរការនិងការគ្រប់គ្រងការក្លែងបន្លំ
 • គោលនយោបាយប្រាក់កម្ចី និងនីតិវិធីឥណទាន
 • ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន
 • QuickBooks Program