ឥណទានអាជីវកម្ម


ក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់លោកអ្នក និងចាំបាច់ពង្រីកអាជីវកម្ម និងដើមទុន ។ អាជីវកម្មរបស់ លោកអ្នកត្រូវការនិរន្តរភាព និងការរីកចម្រើនក្នុងអំឡុងរយៈពេលវែង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក អាចបំពេញតម្រូវការ លោកអ្នកបានតាមរយៈផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ខ្នាតតូចបំផុត តូច និងខ្នាតមធ្យម ។


Project Name
Project Name
Project Name

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • មានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មានទីលំនៅអចិន្រៃ្តយ៍៍ពិតប្រាកដ
 • មាន​មុខ​របរ​ស្រប​ច្បាប់ និង ​មាន​ប្រភព​ចំណូល ​​ច្បាស់លាស់
 • មានឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណដូចជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬលិខិតឆ្លងដែន
 • មន្រ្តីឥណទានរបស់យើងខ្ញុំនឹងជួយបំពេញទម្រង់ខ្ចីប្រាក់ ដល់ទីលំនៅរបស់លោកអ្នក ។

អត្ថប្រយោជន៍

សម្រាប់ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុត

 • លោកអ្នកអាចខ្ចីប្រាក់ ជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់បាត
 • ប្រាក់កម្ចីអាចខ្ចីបាន រហូតដល់ ៦.០០០.០០០រៀល ឬ សមមូល ក្នុងមួយគ្រួសារ
 • រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ១៨ ខែ ។

សម្រាប់ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូច

 • លោកអ្នកអាចខ្ចីប្រាក់ ជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ឬ ប្រាក់បាត
 • ប្រាក់កម្ចីអាចខ្ចីបាន ច្រើនជាង ៦.០០០.០០០រៀល រហូតដល់ ៤០.០០០.០០០ រៀល ឬ សមមូលក្នុងមួយ គ្រួសារ
 • រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ៣៦ ខែ ។

សម្រាប់ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតមធ្យម

 • លោកអ្នកអាចខ្ចីប្រាក់ ជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ឬ ប្រាក់បាត
 • ប្រាក់កម្ចីអាចខ្ចី បានច្រើនជាង ៤០.០០០.០០០រៀល រហូតដល់ ១២០.០០០.០០០ រៀល ឬ សមមូលក្នុង មួយគ្រួសារ
 • រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ៤៨ ខែ
 • អត្រាការប្រាក់ ទាបសមរម្យ និងការប្រាក់គិតលើ​ប្រាក់ដើម កំពុងជំពាក់តែប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកអាចខ្ចី និងសងនៅការិយាល័យ ឬ នៅផ្ទះរបស់ លោក អ្នកក៏បាន ។


ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

ដើម្បីទទួលបាននូវប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ពង្រីកមុខរបរលោកអ្នក គ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោម៖

 • ជួបជាមួយបុគ្គលិក របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ភីអិលស៊ី ឬគណៈកម្មការឥណទានភូមិ ដែលរស់នៅ​ក្នុងភូមិរបស់លោកអ្នក
 • ស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ ដោយបញ្ជាក់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ និងរយៈ​ពេលកម្ចីណាមួយ ដែលសមស្របទៅនឹង តម្រូវការ​របស់លោកអ្នក
 • យល់ព្រមផ្តល់ ឯកសារចាំបាច់ ដែលតម្រូវដោយ់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក
 • យល់ព្រមវគ្គកម្ចី និងលក្ខខណ្ឌដ៏ទៃទៀត ។


 

អាសយដ្ឋាន


ការិយាល័យកណ្តាល

អគារលេខ២៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ទូរស័ព្ទ:(៨៥៥) ២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
អីុម៉ែល:info@mohanokor.com
គេហទំព័រ : www.mohanokor.com

@២០១៧ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

 

តំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍


នេះគីជាតំណភ្ជាប់ដែលមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

អំពីយើង
ផលិតផល និង សេវាកម្ម
ឱកាសការងារ
សាខា

អ្នកទស្សនា