មុខដំណែង ទីកន្លែងការងារ ថ្ងៃផុតកំណត់ ទាញយក
មន្រ្តីស្រាវជ្រាវផលិតផល និង​វិភាគទិន្នន័យ  ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-មករា-២០២១ ផុតកំណត់
មន្រ្តីឥណទានជាន់ខ្ពស់  តាមសាខា ១៥-មករា-២០២១ ផុតកំណត់
មន្រ្តីទំនាក់ទំនងសេវាអតិថិជន   ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-មករា-២០២១ ផុតកំណត់
មន្រ្តីផលិតការអេធីអឹម  ការិយាល័យកណ្តាល ១៥-មករា-២០២១ ផុតកំណត់
នាយកសាខា   តាមសាខា ១៥-មករា-២០២១ ផុតកំណត់