អបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លាចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ទទួលបាននូវវិញ្ញាបនបត្រ ពី SMART CAMPAIGN

អបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លាចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ទទួលបាននូវវិញ្ញាបនបត្រ ពី SMART CAMPAIGN ដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យអន្តរជាតិ និងឯកទេសវាយតម្លៃលើការអនុវត្តគោលការណ៍ការពារអតិថិជន ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុលំដាប់ពិភពលោក ។
តាងនាមថ្នាក់ដឹកនាំ និងនិយោជិតទាំងអស់គ្នា សូមសម្តែងនូវអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះអតិថិជនទាំងអស់ និងសាធារណៈជនដែលបានប្រើប្រាស់សេវវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ដោយការជឿជាក់ ឧត្តមភាព គណនេយ្យភាព និងសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ហើយយើងនឹងអភិវឌ្ឍន៍ទៅជាមុខជាមួយគ្នាបន្តទៀត ។
“គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុ ដ៏ជឿទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក”

  • កាលបរិច្ឆេទ: ១៧-ឧសភា-២០២១