នាថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក...

នាថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក បានប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារសម្រេចបានក្នុងឆមាសទី១ និងទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្តត្រូវអនុវត្ត សម្រាប់ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ នាយកគ្រប់គ្រងតំបន់ នាយកគ្រប់សាខា សរុបចំនួន ១១០នាក់ ដែលបានប្រព្រឹត្តនៅសណ្ឋាគារ ហ្គាឌិន ស៊ីធី រាជធានីភ្នំពេញ ។

  • កាលបរិច្ឆេទ: ០៩-កក្កដា-២០២២