លោក គុជ សេរីវឌ្ឍកា

នាយកប្រតិបត្តិអភិបាលកិច្ច


  ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

 • គ្រប់គ្រងទូទៅ
 • រដ្ឋបាល
 • លេខាធិការ
  បទពិសោធន៍

 • នាយកប្រតិបត្តិអភិបាលកិច្ច និងជាលេខាធិការក្រុមហ៊ុន
 • លេខាធិការក្រុមហ៊ុន និងជានាយកនាយកដ្ឋានទីផ្សារ
 • ប្រធានផ្នែកសុខុមាលភាព
 • ប្រធានរដ្ឋបាលសាខា
 • ជំនួយការរដ្ឋបាល
 • ធ្លាប់ជាបុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាល និងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
 • បុគ្គលិក ផ្នែកលក់នៅក្រុមហ៊ុនឯកជន

  ការសិក្សា

 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែក គ្រប់គ្រងទូទៅ ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង
 • បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគ្រប់គ្រងសហគ្រាស ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
 • រដ្ឋបាល និងលេខាធិការ ទីផ្សារ ច្បាប់ការងារ ច្បាប់កិច្ចសន្យា គ្រូហ្វឹកហ្វឺន

  ការបណ្តុះបណ្តាល

 • គ្រូហ្វឹកហ្វឺន
 • រដ្ឋបាល និងលេខាធិការ
 • ទីផ្សារ
 • ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 • ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ…