ដំណើរកម្សាន្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងនិយោជិតនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមហានគរ ម.ក ទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរី

ដំណើរកម្សាន្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងនិយោជិតនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមហានគរ ម.ក ទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរី

The Annual Party of Mohanokor Family 2016
 
 

ស្រស់ស្រីមហានគរ (រាំវង់)

កន្ទឹ្រមមហានគរ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (ស្រី)

កន្ទឹ្រមមហានគរ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (ប្រុស)

ក្តីសង្ឃឹមនៃគ្រួសាររុងរឿង (រាំវង់)

សេវាកម្មល្អ មហានគរ Microfinance (ម៉ាឌីហ្សុន)

មហានគរ ជាជម្រើសល្អសម្រាប់គ្រួសាររុងរឿង (ឆាឆាឆា)

និស្ស័យស្នេហ៍ មហានគរ (តាលុង)

សារ៉ាវ៉ាន់ មហានគរ (សារ៉ាវ៉ាន់)

មហានគរ រង់ចាំបម្រើ (ឌីស្កូ)