ព័ត៌មានលំអិត


វិញ្ញបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

វិញ្ញបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

មហានគរ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម.ក បានទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លេខ ៣៣២២ ពណ.ចបព ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាក្រុមហ៊ុន មហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ។

  • កាលបរិច្ឆេទ: ២៥-មីនា-២០១៥


 

អាសយដ្ឋាន


ការិយាល័យកណ្តាល

អគារលេខ២៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ទូរស័ព្ទ:(៨៥៥) ២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
អីុម៉ែល:info@mohanokor.com
គេហទំព័រ : www.mohanokor.com

@២០១៧ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

 

តំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍


នេះគីជាតំណភ្ជាប់ដែលមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

អំពីយើង
ផលិតផល និង សេវាកម្ម
ឱកាសការងារ
សាខា

អ្នកទស្សនា