ដំណឹង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក

 

image-1

"សូមចុចលើប៊ូតុងខាងក្រោមដើម្បី

ទាញយកពាក្យសុំបម្រើការងារ"

ទាញយក
Name Surname
មុខដំណែង ទីកន្លែងការងារ ថ្ងៃផុតកំណត់ ទាញយក
គណនេយ្យករ-ក្រុមគាំទ្រប្រព័ន្ធស្នូលធនាគារ  ថ្មី
ការិយាល័យកណ្ដាល
១៨-មីនា-២០១៩ ទាញយក
មន្ត្រីផ្នែក ទំនាក់ទំនងអតិថិជន ថ្មី
តាមសាខា
១៨-មីនា-២០១៩ ទាញយក
មន្ត្រីគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ថ្មី
ការិយាល័យកណ្ដាល
១៨-មីនា-២០១៩ ទាញយក
ជំនួយការបម្រើអតិថិជន ថ្មី
តាមសាខា
១៨-មីនា-២០១៩ ទាញយក
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផលិតកម្មវិធី ថ្មី
ការិយាល័យកណ្ដាល
១៨-មីនា-២០១៩ ទាញយក
មន្ត្រីឥណទានបឋម ថ្មី
តាមសាខា
១៨-មីនា-២០១៩ ទាញយក
មន្ត្រីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង  ថ្មី
ការិយាល័យកណ្តាល
១៨-មីនា-២០១៩ ទាញយក
ហេរញ្ញិក ថ្មី
តាមសាខា
១៨-មីនា-២០១៩ ទាញយក
ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលឥណទាន 
ការិយាល័យកណ្តាល
២៨-កុម្ភៈ-២០១៩ ទាញយក
ប្រធានផ្នែកត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ 
ការិយាល័យកណ្តាល
២៨-កុម្ភៈ-២០១៩ ទាញយក
ប្រធានផ្នែកផែនការ និងគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ 
ការិយាល័យកណ្តាល
២៨-កុម្ភៈ-២០១៩ ទាញយក


 

អាសយដ្ឋាន


ការិយាល័យកណ្តាល

អគារលេខ២៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ទូរស័ព្ទ:(៨៥៥) ២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
អីុម៉ែល:info@mohanokor.com
គេហទំព័រ : www.mohanokor.com

@២០១៧ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

 

តំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍


នេះគីជាតំណភ្ជាប់ដែលមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

អំពីយើង
ផលិតផល និង សេវាកម្ម
ឱកាសការងារ
សាខា

អ្នកទស្សនា