តើ​សេវា​កម្ម​មួយ​ណា​ដែល​ជា​ជម្រើស​របស់​លោក​អ្នក!

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

សេចក្តីជូនដំណឹង

  • ១៧-កក្កដា-២០២០

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជន និង....

អានបន្ត

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរ ទីតាំងប្រតិបតិ្តការ...

  • ០៨-ឧសភា-២០២០

vគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជន និងសាធារណៈជនទាំងអស់មេត្តា...

អានបន្ត

សេចក្តីជូនដំណឹង

  • ០៨-មេសា-២០២០

យោង៖ -សេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋបាលភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីក ...

អានបន្ត

សេចក្តីជូនដំណឹង

  • ០៧-មេសា-២០២០

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ដោយបានសហការជាមួយ...

អានបន្ត

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរ ទីតាំងប្រតិបតិ្តការ...

  • ១៧-មករា-២០២០

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជន និងសាធារណៈជនទាំងអស់មេត្តា...

អានបន្ត

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរ ទីតាំងប្រតិបតិ្តការ...

  • ១៧-មករា-២០២០

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជន និងសាធារណៈជនទាំងអស់មេត្តា...

អានបន្ត
អានបន្ដ​

ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​

អត្រាប្តូរប្រាក់
គិត​ជាប្រាក់រៀល: ០៥-ឧសភា-២០២១
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអាមេរិក ៤,០៨២ ៤,០៩៧
អ៊ឺរ៉ូ ៤,៨៦៦ ៤,៩១៤
ដុល្លារសិង្ហបូរី ៣,០៣១ ៣,០៦១
បាតថៃ ១៣០ ១៣១

ដៃគូរសហការ